Strona główna/O Bibliotece/Regulaminy/Regulamin Czytelni Książek i Czasopism

Regulamin Czytelni Książek i Czasopism

Regulamin Czytelni Książek i Czasopism Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie

Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 1. Zasady korzystania ze zbiorów

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Czytelni mają wszyscy czytelnicy, po zapoznaniu się z jej regulaminem.
 2. Prawo do korzystania z Czytelni, czytelnik nabywa z chwilą zapisania się w Bibliotece.
 3. Do wypożyczania na miejscu materiałów bibliotecznych upoważnia Karta Biblioteczna, którą czytelnik otrzymuje po zapisaniu się w Wypożyczalni Książek na określonych tam zasadach. O zagubieniu Karty należy bezzwłocznie powiadomić Wypożyczalnię. Za szkody powstałe na skutek zagubienia Karty odpowiada jej właściciel. Za wydanie duplikatu Karty czytelnik nie ponosi żadnych kosztów.
 4. W Czytelni obowiązuje cisza, użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji.
 5. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych. Czytelnik będący w Bibliotece nie może w żaden sposób zakłócić panującego w niej porządku.

§ 2. Wypożyczanie

 1. Materiały biblioteczne są udostępniane osobom, które spełniają wymogi podane w Regulaminie i akceptują je.
 2. Wypożyczać na miejscu można jednorazowo do 10 książek i do 10 czasopism. Liczbę książek i czasopism można zwiększyć w uzasadnionych przypadkach za zgodą bibliotekarza.
 3. Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru i zbioru czasopism, z którego można korzystać na zasadzie samoobsługi. Książki i czasopisma można przeglądać tylko na terenie Czytelni. Bibliotekarz na prośbę czytelnika pomaga w doborze literatury. Po wybraniu książek i czasopism, czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu zarejestrowania wypożyczenia.
 4. Przed wyjściem z Czytelni czytelnik ma obowiązek zwrócić bibliotekarzowi wszystkie woluminy i czasopisma wypożyczone na miejscu.
 5. Wypożyczone materiały biblioteczne czytelnik zwraca bezpośrednio dyżurującemu bibliotekarzowi.
 6. Za zgodą Dyrektora Biblioteki można wypożyczyć określone czasopisma na zewnątrz. Można wypożyczyć do 5 czasopism na okres 1 tygodnia.

§ 3. Zniszczenie lub uszkodzenie książki i czasopisma

 1. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik jest zobowiązany odpowiedzialnie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami.
 3. Czytelnik odpowiada za każdą szkodę spowodowaną zniszczeniem lub zagubieniem materiałów bibliotecznych.
 4. W razie uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik jest zobowiązany wybrać jedną z zaproponowanych form zadośćuczynienia:
  • odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania,
  • dostarczyć inną książkę/czasopismo znajdującą się w sprzedaży i wskazaną przez bibliotekarza.
 5. Z chwilą uregulowania zobowiązań czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonych materiałów bibliotecznych.

§ 4. Przepisy końcowe

 1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Wypożyczalni można zgłaszać bezpośrednio lub drogą korespondencyjną Dyrekcji Biblioteki.
 2. Bibliotekarz może odmówić wstępu do Czytelni osobom nietrzeźwym.
 3. Naruszenie przez czytelnika zasad postępowania określonych niniejszym Regulaminem powoduje ograniczenie uprawnień czytelnika do korzystania z Czytelni, a w szczególnie drastycznych wypadkach pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 4. Czytelnik ma możliwość sprawdzenia aktualności obowiązujących regulaminów w siedzibie Biblioteki lub na jej stronie BIP.
 5. W przypadku spraw nie objętych mniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Regulamin w życie z dniem podjęcia.

do góry