Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanne są od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Justyna Lazar, b-ka.rogow@wp.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32-451-21-10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie
ul. Szkolna 3a
44-362 Rogów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście nr 1 do budynku - schody z poręczą z dwóch stron, przed drzwiami podest. Drzwi wąskie. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, także drzwi niedostosowane do wózków dla niepełnosprawnych. Wejście opatrzone monitoringiem i oświetleniem- 1 kamera i 1 lampa. Wewnątrz budynku monitoring we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych dla czytelników i w piwnicach, oprócz pomieszczeń biurowych i toalet. Wejście nr 2 - tylko ewakuacyjne, z tyłu budynku - wąskie drzwi, wąskie trzy stopnie, bez poręczy, brak jakichkolwiek udogodnień, oświetlone 1 lampą, brak monitoringu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Brak wind, korytarze wąskie, dostępność piętra tylko schodami, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych, monitoring - 2 kamery, na każdym poziomie 1 sztuka

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Biblioteka nie posiada własnego parkingu, lecz wspólny z OSP i Policją, na którym nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zwierzęta mile widziane, brak ograniczeń

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, zarówno na miejscu jak i online.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie
Filia nr 1 w Olzie
ul. Szkolna 7
44-353 Olza

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek należy do Wiejskiego Domu Kultury w Olzie. Gminna Biblioteka nie zna obszarów kontroli. Filia znajduje się w 2 połączonych pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku. Wejście do budynku szerokie, z podjazdem dla niepełnosprawnych, ale schody wewnątrz takiego podjazdu już nie posiadają, Wejście do pomieszczeń filii jest szerokie i dostosowane dla wózków inwalidzkich, lecz musiały by to być wózki wyposażone w skrzydła. Biblioteka nie ma wpływu na dostosowanie budynku. Filia nie posiada monitoringu. Być może posiada go WDK.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Brak wind, korytarze wąskie, dostępność piętra tylko schodami, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Pochylnia przy wejściu głównym na zewnątrz budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Biblioteka nie posiada własnego parkingu, lecz wspólny z WDK na którym wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zwierzęta mile widziane, brak ograniczeń

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, zarówno na miejscu jak i online.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie
Filia nr 2 w Turzy Śl.
ul. Powstańców 40
44-351 Turza Śl.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek należy do OSP w Turzy Śl. Gminna Biblioteka nie zna obszarów kontroli. Filia znajduje się w 3 pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku, połączonych wewnętrznym korytarzykiem. Wejście do budynku szerokie, 3 stopnie, bez podjazdu dla niepełnosprawnych, schody wewnątrz także takiego podjazdu już nie posiadają, Wejście do pomieszczeń filii jest szerokie i dostosowane dla wózków inwalidzkich, lecz musiały by to być wózki wyposażone w skrzydła. Biblioteka nie ma wpływu na dostosowanie budynku. Filia nie posiada monitoringu. Być może posiada go OSP.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Brak wind, korytarze wąskie, dostępność piętra tylko schodami, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Biblioteka nie posiada własnego parkingu, lecz wspólny z OSP, na którym nie wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zwierzęta mile widziane, brak ograniczeń

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, zarówno na miejscu jak i online.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie
Filia nr 3 w Gorzycach
ul. Kopernika 8
44-350 Gorzyce

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek należy do Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach. Gminna Biblioteka nie zna obszarów kontroli. Filia znajduje się w 1 pomieszczeniu na parterze budynku. Wejście do budynku szerokie, brak schodów. Podjazd jest zbędny. Wejście do pomieszczeń filii jest szerokie i brak tam schodów, dostosowane dla wózków inwalidzkich. Biblioteka nie ma wpływu na dostosowanie budynku. Filia nie posiada monitoringu. Być może posiada go GCK.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz szeroki, filia nie korzysta ze schodów i windy ze względu na umieszczenie jej na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Biblioteka nie posiada własnego parkingu, lecz wspólny z GCK na którym wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zwierzęta mile widziane, brak ograniczeń

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, zarówno na miejscu jak i online.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie
Filia nr 4 w Czyżowicach
ul. Strażacka 8
44-352 Czyżowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek należy do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach. Gminna Biblioteka nie zna obszarów kontroli. Filia znajduje się w 1 pomieszczeniu na parterze budynku. Wejście do budynku szerokie, z podjazdem dla niepełnosprawnych. Wejście do pomieszczeń filii jest szerokie i dostosowane dla wózków inwalidzkich. Biblioteka nie ma wpływu na dostosowanie budynku. Filia nie posiada monitoringu. Być może posiada go WDK.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Parter dostępny dla osób niepełnosprawnych, korytarz szeroki.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Pochylnia przy wejściu głównym na zewnątrz budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Biblioteka nie posiada własnego parkingu, lecz wspólny z WDK na którym wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zwierzęta mile widziane, brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, zarówno na miejscu jak i online.

Informacje dodatkowe

Jeżeli chodzi o filie biblioteki, to Gminna Biblioteka nie ma wpływu zmiany w budynkach, w których się te filie znajdują. Pomieszczenia filii są dostosowane dla niepełnosprawnych. Brak jest informacji głosowych i tłumaczy ze względu na ograniczone środki finansowe.

Jeżeli chodzi o budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie, czyli siedzibę główną, to jesteśmy na razie w impasie. Zdajemy sobie sprawę z konieczności dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, lecz na razie nie możemy niczego w tej sprawie zrobić. Prawdopodobnie w bliższej przyszłości czeka nas termomodernizacja i generalny remont budynku, przynajmniej na zewnątrz. Już trwają rozmowy w tej sprawie, gdyż jest to znaczny koszt. Prawdopodobnie przy tym generalnym remoncie powstaną nowe rozwiązania, także dla osób niepełnosprawnych. Jeszcze nie wiemy jakie, i czy obejmą one także środek budynku. Konieczny byłby podjazd, winda, szersze drzwi zewnętrzne i do toalet. Wszelkiego rodzaju translatory to też melodia przyszłości. Jedynie, co na razie możemy, to zawnioskować o wyznaczenie miejsca dla osób niepełnosprawnych na wspólnym parkingu z OSP i Policją. Nie odpowiadamy za wynik tej sprawy, gdyż nie jesteśmy jedynymi użytkownikami. Jak zwykle głównym ograniczeniem są środki finansowe oraz to, iż biblioteka nie jest instytucją pierwszej potrzeby. Z góry przepraszamy naszych czytelników za wszelkie niedogodności, ale naprawdę nie mamy na nie wpływu.

do góry