Strona główna/O Bibliotece/Regulaminy/Regulamin Wypożyczalni Książek

Regulamin Wypożyczalni Książek

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie

Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 1. Zasady korzystania ze zbiorów

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy zapisani czytelnicy.
 2. Prawo do korzystania z Wypożyczalni czytelnik nabywa z chwilą zapisania się do Biblioteki.
 3. Do wypożyczania materiałów bibliotecznych upoważnia Karta Biblioteczna, którą czytelnik otrzymuje po zapisaniu się. O zagubieniu Karty należy bezzwłocznie powiadomić Wypożyczalnię. Za szkody powstałe na skutek zagubienia Karty odpowiada jej właściciel. Za wydanie duplikatu Karty czytelnik nie ponosi żadnych kosztów. 
 4. Przy zapisie w Wypożyczalni obowiązują następujące czynności:
  • zapoznanie się z Regulaminem Wypożyczalni,
  • własnoręczne wypełnienie oraz podpisanie zobowiązania zawierającego dane osobowe z adresem zameldowania lub zamieszkania odpowiadającym adresowi do korespondencji, numer dokumentu tożsamości, potwierdzającego dane osobowe; złożenie podpisu oznacza zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu.
 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w ramach posiadanych uprawnień,
  • okazanie dokumentu potwierdzającego dane osobowe zamieszczone w zobowiązaniu,
  • złożenie poręczenia rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
 6. Czytelnik ma wgląd na swoje konto, poprzez które może monitorować stan wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz dokonywać ich prolongat (przedłużać terminy zwrotu książek).
 7. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu oraz danych osobowych.
 8. Konto czytelnicze może zostać anulowane, jeśli czytelnik nie korzysta z Wypożyczalni przez okres 3 lat. Przy ponownym zapisie może zostać uwzględniona poprzednio wydana Karta Biblioteczna.
 9. W Wypożyczalni obowiązuje cisza, użytkownicy zachowują się w sposób odpowiadający powadze instytucji.
 10. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych. Czytelnik będący w Bibliotece nie może w żaden sposób zakłócić panującego w niej porządku.

§ 2. Wypożyczanie

 1. Materiały biblioteczne są udostępniane osobom, które spełniają wymogi podane w Regulaminie i akceptują je.
 2. Zamówień i rezerwacji należy dokonywać osobiście, bądź telefonicznie pod numerem: 324512110, wew. 1
 3.  Wypożyczać można jednorazowo 10 książek na okres 6 tygodni z księgozbioru dla dorosłych, 10 książek na okres 6 tygodni z księgozbioru dla dzieci i młodzieży oraz 1 lekturę szkolną na okres 4 tygodni. Liczbę wypożyczonych książek można zwiększyć w uzasadnionych przypadkach za zgodą bibliotekarza. Termin wypożyczenia książek z księgozbiorów dla dorosłych i dziecięcego można przedłużać. Prolongaty można dokonać osobiście lub telefonicznie. W przypadku szczególnie uzasadnionym Biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin ich zwrotu.
 4. Książki zamówione należy odebrać w ciągu tygodnia.
 5. Zamówienia są realizowane w ciągu pół godziny od ich złożenia. Zamówienia złożone na 15 minut przed zamknięciem Wypożyczalni mogą być zrealizowane następnego dnia.
 6. Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru dla dorosłych, dziecięcego i młodzieżowego Wypożyczalni, z którego można korzystać na zasadzie samoobsługi. Książki można przeglądać tylko na terenie Wypożyczalni. Bibliotekarz na prośbę czytelnika pomaga w doborze literatury. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu zarejestrowania wypożyczenia.
 7. Przed wyjściem z Wypożyczalni czytelnik ma obowiązek sprawdzić stan swojego konta i zgłosić ewentualne wątpliwości.
 8. Wypożyczone materiały biblioteczne czytelnik zwraca bezpośrednio dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 3. Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

 1. W przypadku gdy czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie reaguje na ponaglenia pracowników Wypożyczalni o ich zwrot, skutkuje to trwałym lub okresowym pozbawieniem prawa korzystania z Wypożyczalni.

§ 4. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

 1. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik jest zobowiązany odpowiedzialnie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami.
 3. Czytelnik odpowiada za każdą szkodę spowodowaną zniszczeniem lub zagubieniem materiałów bibliotecznych.
 4. W razie zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik jest zobowiązany wybrać jedną z zaproponowanych form zadośćuczynienia:
  • odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania,
  • dostarczyć inną książkę znajdującą się w sprzedaży i wskazaną przez bibliotekarza.
 5. Z chwilą uregulowania zobowiązań czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonych lub zagubionych materiałów bibliotecznych.

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Wypożyczalni można zgłaszać bezpośrednio lub drogą korespondencyjną Dyrekcji Biblioteki.
 2. Bibliotekarz może odmówić wstępu do Wypożyczalni osobom nietrzeźwym.
 3. Naruszenie przez czytelnika zasad postępowania określonych niniejszym Regulaminem powoduje ograniczenie uprawnień czytelnika do korzystania z Wypożyczalni, a w szczególnie drastycznych wypadkach pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 4. Czytelnik ma możliwość sprawdzenia aktualności obowiązujących regulaminów w siedzibie Biblioteki lub na jej stronie BIP.
 5. W przypadku spraw nie objętych mniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do góry