Strona główna/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych dobrowolnie dla realizacji celów statutowych instytucji, jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a, 44-362 Rogów, reprezentowana przez Dyrektora - Annę Jęczmionka.
 2. Biblioteka przetwarza następujące dane użytkownika:
  1. imię i nazwisko
  2. PESEL,
  3. nr dowodu osobistego lub nr legitymacji szkolnej
  4. adres zamieszkania
  5. informacja dotycząca aktywności szkolnej lub zawodowej
  6. nazwa i adres zakładu pracy/szkoły
  7. data urodzenia
  8. imię ojca
  9. numer karty bibliotecznej
  10. numer telefonu
  11. adres e-mail
  12. wizerunek w przypadku imprez masowych dla celów promocji czytelnictwa oraz bezpieczeństwa instytucji
 3. Podanie danych i udostępnienie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych biblioteki. W przypadku niepodania danych od a) do i) nie będzie możliwe korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. W przypadku braku zgody na publikację wizerunku nie będzie możliwości brania udziału w imprezie masowej, organizowanej przez bibliotekę, ani korzystania z jej obejścia i wnętrz ze względu na funkcjonujący monitoring. W przypadku niepodania danych a). d), i) nie będzie możliwe brania udziału w konkursach bibliotecznych, których wyniki są ogłaszane pisemnie w siedzibie biblioteki i na jej stronie internetowej.
 4. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Biblioteki, w tym - zapewnienie bezpiecznego udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przeniesienia lub zaprzestania przetwarzania w dowolnym momencie. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów i Regulaminu Biblioteki.
 10. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie jest pani Justyna Lazar, email: b-ka.rogow@wp.pl, tel. 324512110, wew. 1.
do góry