Grafika BIP

Statut

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają:

 1. Biblioteka - Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie
 2. Rada Gminy - Rada Gminy Gorzyce
 3. Wójt Gminy - Wójt Gminy Gorzyce
 4. Dyrektor - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z/s w Rogowie
 5. Organizator - Gmina Gorzyce

§2

Podstawą prawną działania Biblioteki jest:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm. ),
 2. Ustawa z dnia 25 październik 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 , poz. 123 z późn. zm. )
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm )
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2005 r. Nr249 , poz.2104 z późn. zm. )
 6. Niniejszy statut

§3

 1. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Gorzyce.
 2. Siedziba Biblioteki znajduje się w Rogowie , ul. Szkolna 3a.

§4

 1. Biblioteka jest organizowana i prowadzona przez Organizatora
 2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje oraz pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej udziela Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. oraz Biblioteka Śląska w Katowicach.

§5

 1. Biblioteka została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 2. Z chwilą wpisania do rejestru Biblioteka uzyskała osobowość prawną.

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

§6

Biblioteka jest publiczną biblioteką Gminy, zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Gminy, służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy.

§7

 1. Do zakresu działania Biblioteki należy:
  1. gromadzenie, opracowywanie , przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych , ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej na terenie Gminy,
  3. współpraca z biblioteką miejsko-powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacyjnej na terenie całego powiatu,
  4. udostępnienie zbiorów na miejscu , wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, także chorych i niepełnosprawnych,
  5. organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę , kulturę, książkę i czytelnictwo,
  6. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
  7. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami upowszechniania kultury , organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i aspakajania kulturalnych i światowych potrzeb społeczeństwa,
  8. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 2. Do zakresu działania filii należy:
  1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych , ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej na terenie Gminy,
  3. udostępnienie zbiorów na miejscu , wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, także chorych i niepełnosprawnych,
  4. organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę , kulturę, książkę i czytelnictwo
  5. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§8

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy.

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

§9

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje oraz odwołuje Wójt.

§10

 1. W Bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracji, obsługi oraz w miarę potrzeb specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.
 2. Dyrektor pełni funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§11

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji , określone w odrębnych przepisach.

§12

W skład Biblioteki wchodzą:

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, ul. Szkolna 3a
 2. Filia Nr 1 w Olzie, ul. Szkolna 7
 3. Filia Nr 2 w Turzy Śl., ul. Powstańców 8
 4. Filia nr 3 w Gorzycach, ul. Kopernika 8
 5. Filia nr 4 w Czyżowicach, ul. Strażacka 8

§13

Biblioteka prowadzi filie biblioteczne, punkty biblioteczne.

§14

Szczegółową organizację wewnątrz Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

§15

 1. Biblioteka , jako instytucja upowszechniania kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
  1. Przychodami Biblioteki są:pływy z prowadzonej działalności,
  2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  3. dotacje z budżetu,
  4. środki o trzymane od osób fizycznych i prawnych,
  5. opłaty ( za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych)
  6. inne źródła.

§16

 1. Podstawową gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy instytucji kultury zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej na działalność przez Radę Gminy.
 2. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Dyrektor.
 3. Dyrektor przedstawia Wójtowi półroczne i roczne sprawozdania finansowe w terminach obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego.

§17

 1. Środki finansowe Biblioteki gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
 2. Projekt rocznego planu finansowego opracowuje Dyrektor.

§18

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§19

Biblioteka używa pieczęci zawierającej pełna nazwę i adres w brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z/s w Rogowie, ul. Szkolna 3a, 44-362 Rogów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-28 14:46
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-28 14:48
Wytworzenie publikacji
GBP w Gorzycach z/s w Rogowie 2019-11-28 14:46
Zatwierdzenie
Anna Jęczmionka 2019-11-28 14:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
9
do góry